Tập đoàn Newmen nâng cấp hệ thống nhận diện thế hệ thứ VI