Mechanical Keyboard

PHÂN LOẠI: BÀN PHÍM CƠ KHÔNG DÂY BÀN PHÍM CƠ CÓ DÂY BÀN PHÍM CƠ GASKET