Bàn phím từ switch từ tính / Hall effect (HE) là gì? Rapid trigger là gì?